گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

گروه تاریخ استان زنجان همایش یک روزه ای را تحت عنوان آشنایی با مبانی علم تاریخ در مورخه17//8/95 در ساعت 5/10تا 5/12 در پزوهشکده ملا صدرا برگزار نمودکه مشرو ح گزارش آن در ذیل می آید.

خانم دکتر فتحی سخنران این همایش بودند ایشان ابتدا منابع کلی که به موضوع علم تاریخ مربوط میشود را بیان نمودند ،سپس سوالی مطر ح کردند تحت عنوان:

((………جایگاه ، علم تاریخ در کجاست؟

وی در ادامه به روند تاریخنگاری د ر گذشته پرداختند ((در گذشته تاریخ ،شامل تلاش حاکمیت و قدرت در تبیین اقدامات سیاسی و نظامی خود بود، بعد از تحولات علمی و فرهنگی رنسانس نگاه به تاریخ نیزتغییر پیدا کرد که با نوشتن سقوط روم اثر ادوارد گیبون این تحول ملموس بود.))

(( در گذشته تاریخ شامل حوادثی بود که درک عقلی و معقولی از آن حوداث نداشتیم مورخان اخیر تلاش دارند که نگرش جدیدی از گذشته ارائه کنند و آن داشتن دید تاریخی نسبت به گذشته است ))

((ایا تاریخ علمی مستقل می باشد یا وابسته؟امروزه به علت ارتبا ط علم تاریخ با علوم دیگر مانند جامعه شناسی ، جغرافیا ، روانشناسی ، آمارو باستانشاسی و……….شاهد شاخه های مختلفی از تاریخ می باشیم در گذشته به خاطر قدرت غالب حاکمیت بیشر رویدادهای سیاسی مورد توجه بود ولی امروزه پروسه متفاوتی از تاریخ تبین می شود.) عضو گروه تاریخ استان سپس(( کتاب مرگ کذشته)) رامعرفی کرده وگفتند(( تاریخ گذشته بدون تحلیل وتعقل ارائه میشد و امروزه همرا با خردگرایی و منطق می باشد. و اگر از تاریخ و حوادث آن درس نگیریم به قول ویل دورانت ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار آن می باشد))

سپس بخش هایی از کتاب تاریخ چیست؟ ای اچ کار قرائت گردید و پس از آن به برخی سوالات حضار پاسخ داده شد و خانم محمد رضایی سر گروه تاریخ ناحیه دو بخش های از تصاویر شهر سوخته سیستان را به نمایش گذاشتند.

در ادامه جایگاه فلسفه تاریخ و نگاه جهانی به رویدادها با معرفی منابعی در حوزه فلسفه تاریخ به بحث و بررسی گذاشته شد که مورد استقبال همکاران قرار گرفت .

گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

.